Wydział Finansowo-Księgowy

Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z polityką rachunkowości oraz zakładowym planem kont.
 • Archiwizowanie dokumentów i dokumentacji finansowo - księgowej Spółki.
 • Opracowanie i aktualizacja zasad gospodarki majątkiem Spółki.
 • Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie dochodzenia lub restrukturyzacji wierzytelności Spółki.
 • Obsługa finansowa Spółki i kont bankowych.
 • Terminowa realizacja zobowiązań finansowych spółki i nadzór nad przepływami
 • Nadzór nad prawidłowością przygotowania przez komórki organizacyjne i obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Spółce.
 • Przygotowywanie dokumentów, sprawozdań, informacji i analiz ekonomiczno-finansowych.
 • Prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg roku ubiegłego i otwarciem ksiąg roku następnego.
 • Prace związane z zamknięciem w systemie informatycznym ksiąg miesiąca ubiegłego i otwarcie ksiąg miesiąca następnego.
 • Obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów w tym przygotowanie ksiąg i dokumentów do kontroli, sporządzenie żądanych zestawień, informacji i sprawozdań finansowych.
 • Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

 

Numer telefonu: +48 378 00 79; +48-378 03 81