Wydział Gospodarki Komunalnej

Do podstawowych zadań Wydziału  należy realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko.

Zakres działalności obejmuje:

Zbiórka odpadów komunalnych, w tym:

 • Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Miasta i Gminy Lipsko
 • Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców z terenów zamieszkałych
 • Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Usługi oczyszczania i utrzymania dróg, zieleni i pasów dróg, w tym:

 • Urządzania terenów zielonych i utrzymanie czystości
 • Pielęgnacja zieleni.
 • Letnie oczyszczanie ulic i chodników.
 • Zimowe oczyszczanie ulic i chodników.
 • Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem małej architektury, przystanków, śmietniczek, placów zabaw.

Administrowanie  i zarządzanie cmentarzem  komunalnym, w tym :

 • Prowadzenie ksiąg cmentarnych.
 • Budowa i sprzedaż grobów.
 • Budowa i utrzymywanie należytego stanu technicznego dojść, dojazdów i ogrodzenia terenów cmentarzy.
 • Utrzymywanie czystości i należytego stanu sanitarnego terenów cmentarza.

Wykonywanie remontów i serwisu technicznego, w tym :

 • Budowa i remonty gminnych dróg, chodników, parkingów .
 • Remonty gminnych budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Konserwacja i naprawy elementów gminnych budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Remonty, konserwacja i naprawy urządzeń gminnych placów zabaw i małej architektury miejskiej.

Działania inwestycyjne i rozwojowe, w tym :

 • Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Planowanie, programowanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie działalności Wydziału.
 • Zapewnienie wysokiej efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.
 • Promowanie działalności Spółki.
 • Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

Zadania ochrony Środowiska:

 • Wykonywanie obowiązków Spółki wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku .
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych wymaganych prawem.
 • Śledzenie zmian prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz podejmowanie działań w celu dostosowania działalności Spółki do nowych wymagań prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji kart przekazania odpadów.

Obsługa Spółki:

 • Obsługa transportowo-sprzętowa Wydziału.
 • Konserwacja i drobne naprawy pojazdów i sprzętu Spółki.
 • Rejestracja pojazdów, utrzymywanie zezwoleń, organizowanie badań diagnostycznych i przeglądów maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu.
 • Zapewnienie sprawności i należytego stanu technicznego jednostek środków transportu i pozostałych maszyn i sprzętu.
 • Opracowywanie harmonogramów napraw remontowych i nadzór nad remontami maszyn, urządzeń, środków transportu i pozostałego sprzętu.
 • Prowadzenie spraw związanych z zakupem części, olejów, smarów, ogumienia, paliwa i itp. do maszyn , urządzeń i środków transportu.
 • Prowadzenie dokumentacji urządzeń podlegających przepisom UDT, współpraca z UDT.
 • Ustalanie zakładowych norm zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia mechaniczne oraz rozliczanie zużycia paliwa.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie zaopatrzenia sprzętowego i zakupu środków transportu i sprzętu.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków transportu w Spółce.
 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją majątku trwałego Spółki.
 • Prowadzenie magazynu Spółki.
 • Nadzór nad gospodarką materiałową zgodną z obowiązującą polityką Spółki w podległych komórkach.
 • Nadzór nad wielkością zapasów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Numer telefonu: +48 378 00 79; +48-378 03 81