Wydział Rozwoju i Obsługi

Wydział Rozwoju i Obsługi realizuje działania związane z obsługą odbiorców usług oraz obsługą wewnętrzną Spółki w zakresie:

 • Promocji i Rozwoju,
 • Zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 • Obsługa odbiorców wody i dostawców ścieków,
 • Obsługa kancelaryjna Spółki,
 • Obsługa kadrowa Spółki,
 • Wsparcie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej w Spółce.

Szczegółowe zakresy poszczególnych zadań Wydziału obejmują :

 Promocja i Rozwój:

 • Pozyskiwanie funduszy europejskich i krajowych na rozwój inwestycyjny, modernizację i promocję Spółki.
 • Działania promocyjne Spółki.
 • Przygotowywanie całokształtu procesów inwestycyjnych.
 • Opracowanie planów inwestycyjnych bieżących i wieloletnich.
 • Zarządzanie realizowanymi inwestycjami i remontami.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących usług, dostaw, robót budowlanych.
 • Przygotowywanie projektów umów związanych z działalnością Wydziału.
 • Organizowanie po podjęciu odpowiedniej decyzji przez Prezesa Zarządu Spółki sprzedaży w formie przetargów środków trwałych i wyposażenia po przygotowaniu wymaganej dokumentacji przez odpowiednie komórki organizacyjne Spółki.
 • Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.
 • Zbieranie opinii odbiorców dotyczących jakości świadczonych usług.
 • Informowanie odbiorców o działalności wodno-ściekowej, gospodarki komunalnej i zarządzania nieruchomościami oraz promowanie działalności Spółki na terenie gminy Lipsko.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie wynikającym z zawartych z Gminą Lipsko umów, w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w zakresie wynikającym z zawartych z Gminą Lipsko umów, w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy .
 • Zarządzanie i administrowanie innymi nieruchomościami i lokalami zgodnie z zawartymi umowami.
 • Zapewnienie dostaw mediów do przyjętych w zarządzanie i administrowanie nieruchomości w zakresie zgodnym z zawartymi umowami.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie opłat za najem nieruchomości i lokali mieszkalnych oraz zużycie mediów.
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za najem nieruchomości i lokali mieszkalnych.
 • Prowadzenie czynności windykacyjnych i współpraca z radcą prawnym  w tym zakresie.
 • Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej programu rozliczania najemców.
 • Nadzór nad ubezpieczeniem mienia Spółki i ubezpieczenia OC wykonywanych usług.

Obsługa odbiorców wody, dostawców ścieków sanitarnych i deszczowych oraz odbiorców ciepła:

 • Obsługa administracyjna odbiorców wody, dostawców ścieków, odbiorców ciepła.
 • Nadzór nad jakością i terminowością usług wykonywanych na rzecz odbiorców.
 • Zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzenie ścieków, dostawę ciepła, prowadzenie ewidencji odbiorców.
 • Wykonywanie odczytów zużycia wody i dostawy ścieków i zużycia ciepła w określonych przedziałach czasowych.
 • Prowadzenie kartotek odczytów wodomierzy i rozliczanie ilości wody, ścieków, ciepła.
 • Kontrolowanie prawidłowości dokonywanych odczytów wodomierzy i ciepłomierzy.
 • Analizowanie wielkości poboru wody oraz naliczanie kar za nielegalny pobór wody.
 • Sprawdzanie plomb wodomierzowych oraz wykrywanie prób nielegalnego podłączenia.
 • Sporządzanie miesięcznych informacji w zakresie sprzedaży ilościowej i wartościowej dostawy wody, odbioru ścieków i dostawy ciepła.
 • Nadzór nad terminową legalizacją wodomierzy i ciepłomierzy.
 • Kontrolowanie terenu pod względem legalności nowych przyłączeń wodno – kanalizacyjnych, zmian odbiorców, itp.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie opłat za dostawę wody, odbiór ścieków i dostawę ciepła.
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za dostawę wody , odbiór ścieków i dostawę ciepła.
 • Terminowe wystawianie faktur z dokonanych odczytów, faktur korygujących i reklamacyjnych.
 • Dostarczenie do odbiorców wezwań, ponagleń płatniczych oraz faktur za dostawę wodę, ścieków i dostawę ciepła .
 • Prowadzenie czynności windykacyjnych i współpraca z radcą prawnym i Wydziałem finansowo-księgowym w tym zakresie. 
 • Rozpatrywanie reklamacji i interwencji odbiorców oraz kierowanie spornych spraw do Wydziału Wodno-Ściekowego celem wyjaśnienia sprawy.
 • Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej programu rozliczania wody , ścieków i ciepła

Obsługa kancelaryjna Spółki:

 • Obsługa kancelaryjna Spółki.
 • Organizowanie poczty wewnętrznej.
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z działalnością Spółki.
 • Prowadzenie rejestrów i archiwizowanie dokumentów formalnych Spółki, w tym dokumentów organów Spółki.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów i przepływem informacji w Spółce.
 • Koordynacja współpracy komórek organizacyjnych z Radcą Prawnym.
 • Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
 • Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej.
 • Przekazywanie ustaleń z narad Zarządu wraz z terminami realizacji do wyznaczonych pracowników.
 • Prowadzenie rejestru protokołów Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników i zarządzeń Prezesa Zarządu.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 • Zapewnienie i organizacja zaopatrzenia dla komórek organizacyjnych.
 • Prowadzenie rozliczeń materiałów pobranych i zużytych przez komórki organizacyjne.

Obsługa kadrowa Spółki:

 • Zabezpieczenie pełnej obsługi Spółki w zakresie spraw pracowniczych.
 • Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie akt osobowych pracowników, ewidencji i dokumentacji personalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Organizowanie i zabezpieczenie badań lekarskich pracowników.
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem w Spółce regulaminów związanych ze sprawami pracowniczymi.
 • Organizowanie szkoleń pracowniczych.
 • Realizacja prawidłowej polityki płacowej, szkoleniowej i socjalnej Spółki.
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów i dokumentacji związanej ze sprawami pracowniczymi.
 • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń w Spółce.
 • Naliczanie składek ZUS, Funduszu Pracy, PFRON i naliczanie podatku i odprowadzanie do US.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie płatności podatkowych i ZUS-u oraz współpraca w tym zakresie z organami podatkowymi i ZUS-em.

Zadania wsparcia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciw pożarowej w Spółce:

 • Współpraca z Inspektorem BHP w zakresie nadzór nad przestrzeganiem ogólnych i szczególnych przepisów bhp.
 • Opiniowanie opracowywanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Kontrola wdrażania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków powypadkowych, kontrola realizacji tych wniosków.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Kontrola posiadania i ważności uprawnień do wykonywanych prac, świadectw kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.
 • Kontrola aktualności badań lekarskich.
 • Kontrola przestrzegania przepisów bhp przez pracowników i komórki organizacyjne przy wykonywaniu zadań.
 • Organizowanie wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Numer telefonu: +48 378 00 79; +48-378 03 81