Wydział Wodno-Ściekowy

Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków. Zakres działalności obejmuje:

Eksploatacja ujęć wody, w szczególności :

 • Wydobycie wody ze studni głębinowych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.
 • Zabezpieczenie sterowania procesem wydobycia, uzdatniania i przesyłania wody do systemu wodociągowego.
 • Utrzymanie ruchu energetyczno-mechanicznego ujęć wody.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń mechanicznych i energetycznych ujęć wody.
 • Zabezpieczenie kontroli analitycznej wydobywanej i dystrybuowanej wody.

Eksploatacja systemów wodociągowych, w szczególności :

 • Zapewnienie ciągłości dystrybucji do odbiorców wody o właściwych parametrach jakościowych.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury wodociągowej.
 • Bieżąca obsługa obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowych (przepompownie wody, komory, zasuwy, hydranty, wodomierze itp.)
 • Usuwanie awarii wodociągowych na przewodach i armaturze wodociągowej.

Oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków w Lipsku  wraz z przeróbką osadów ściekowych na poziomie określonym pozwoleniem wodno-prawnym, w szczególności :

 • Prowadzenie procesu technologicznego zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków i pozwoleniem wodno-prawnym.
 • Zabezpieczenie sterowania procesem oczyszczania i odprowadzania ścieków.
 • Utrzymanie ruchu energetyczno-mechanicznego oczyszczalni ścieków.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń mechanicznych i energetycznych.
 • Zabezpieczenie kontroli analitycznej efektów oczyszczania ścieków.

Eksploatacja systemu kanalizacyjnego odbioru ścieków,  w szczególności: 

 • Zabezpieczenie ciągłego odbioru ścieków od dostawców za pomocą urządzeń miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 • Zapewnienie drożności sieci kanalizacyjnych.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej.
 • Bieżąca obsługa obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych (przepompownie ścieków, studzienki rewizyjne itp.).
 • Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w zakresie wynikającym z zawartych umów:

 • Zabezpieczenie ciągłego odbioru ścieków deszczowych od dostawców za pomocą urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 • Zapewnienie drożności sieci kanalizacyjnych.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej.
 • Bieżąca obsługa obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych (przepompownie ścieków, studzienki rewizyjne itp.).
 • Usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej.

 Utrzymanie ruchu Spółki:

 • Utrzymanie ruchu energetycznego i AKPiA w Spółce.
 • Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w Spółce.
 • Wykonywanie bieżących przeglądów, napraw i serwisu urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych i AKPiA dla komórek organizacyjnych Spółki.
 • Programowanie oraz koordynowanie zamierzeń w zakresie przesyłania i wykorzystania energii elektrycznej.
 • Zapewnienie dostaw mediów do obiektów Spółki.  
 • Zapewnienie w obiektach Spółki sprawnego funkcjonowania, prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń związanych z dostawą mediów.

 Produkcja i dostawa ciepła:

 • Zapewnienie produkcji ciepła i obsługi kotłowni.
 • Zapewnienie ciągłości dystrybucji do odbiorców czynnika grzewczego o właściwych parametrach.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego kotłowni.
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury ciepłowniczej.
 • Bieżąca obsługa obiektów i urządzeń bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych (pompownie czynnika grzewczego, komory, zawory, ciepłomierze itp.)
 • Usuwanie awarii na kotłach, przewodach i armaturze ciepłowniczej.

Prowadzenie magazynu  z częściami wod-kan.

Usługi wodno-kanalizacyjne, w szczególności :

 • Wymiana wodomierzy.
 • Wykonywanie przyłączy i sieci wodociągowych.
 • Wykonywanie przyłączy i sieci kanalizacyjnych.
 • Wywóz nieczystości płynnych.
 • Świadczenie usług wodno-ściekowych specjalistycznym sprzętem.

Działania inwestycyjne i rozwojowe, w tym :

 • Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Planowanie, programowanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie działalności Wydziału.
 • Zapewnienie wysokiej efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności.
 • Wydawanie warunków technicznych podłączania odbiorców do systemu wodno-ściekowego i ciepłowniczego.
 • Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Promowanie działalności wodno-ściekowej Spółki.
 • Udział w przygotowaniu planu techniczno-ekonomicznego Spółki.

Numer telefonu: +48 378 00 79; +48-378 03 81